به گزارش افکارنیوز،

اعضاى کمیسیون‌های پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری مشخص شدند.

بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان پنجم، اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیونها به‌شرح ذیل است:

اعضای اصلی کمیسیون تحقیق، موضوع اصل صدویازده قانون اساسى مجلس خبرگان عبارت‌اند از آقایان سید محمود هاشمى شاهرودى‏، احمد جنتى‏، محمد على موحدى کرمانى‏، سید ابراهیم رئیسى‏، سید هاشم حسینى بوشهرى‏، مرتضى مقتدایى‏، محسن مجتهد شبسترى‏، سید احمد خاتمى‏، محسن قمى‏، عباس کعبى‏، عبدالنبى نمازى‏ و اعضاى على البدل‏ این کمیسیون عبارت‌اند از آقایان سید محمد على موسوى جزایرى‏، محمد على تسخیرى‏، علیرضا اسلامیان‏، ابوالقاسم وافى‏ و سید على شفیعى‏.

اعضاى اصلی کمیسیون اصل صد و هفت و صدونه قانون اساسى مجلس خبرگان عبارتند از آقایان محمد مؤمن‏، مرتضى مقتدایى‏، اسدالله ایمانى‏، سید ابراهیم رئیسى‏، محسن محمدى اراکى‏، عباس کعبى‏، عبدالنبى نمازى‏، سید هاشم حسینى بوشهرى‏، ابوالقاسم وافى‏، قربانعلى درى نجف‌آبادى‏، سید على اصغر دستغیب‏ و اعضاى على البدل‏ این کمیسیون آقایان زین‌العابدین قربانى‏، سید ابوالحسن مهدوى‏، سید یوسف طباطبایى‌نژاد، سید على شفیعى‏ و سید حسن عاملى‏ هستند.

اعضاى اصلی کمیسیون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه‏ عبارتند از آقایان محمود محمدى عراقى‏، حسن عالمى‏، سید ابوالحسن مهدوى‏، عبدالمحمود عبداللهى‏، عبدالکریم فرحانى‏، محمد امامى کاشانى‏، محسن حیدرى‏ و اعضای علی‌البدل عبارتند از آقایان سید رحیم توکل‏، سید مجتبى حسینى‏ و غیاث‌الدین طه‏‌محمدى‏.

اعضای کمیسیون سیاسى ــ اجتماعى پنجمین مجلس خبرگان رهبری نیز عبارتند از آقایان محمد على تسخیرى‏، سید محمود علوى‏، علیرضا اسلامیان‏، محسن حیدرى‏، سید محمد مهدى میرباقرى‏، محمد هادى عبدخدایى‏، عبدالمحمود عبداللهى‏، سید محمد حسینی شاهرودى‏، على معلمى‏ و اعضاى على البدل‏ این کمیسیون عبارتند از آقایان على اسلامى‏ و على ملکوتى‏.

اعضای اصلی کمیسیون آیین‌نامه، موضوع اصل صد و هشت قانون اساسى‏ عبارتند از‏ آقایان احمد بهشتى‏، محسن محمدى اراکى‏، سید محمد مهدى میرباقرى‏، محسن قمى‏، سید محمود علوى‏، سید یوسف طباطبایى‌نژاد، عسکر دیرباز، حسن عالمى‏، سید عبدالهادى حسینى شاهرودى‏، رضا رمضانى و محسن کازرون‏ی و اعضای على البدل‏ عبارتند از على اسلامى‏، عباسعلى سلیمانى‏، عبدالکریم فرحانى‏، سید مجتبى حسینى‏ و جواد مجتهد شبسترى‏.

اعضاى اصلی کمیسیون امور مالى و ادارى نیز عبارتند از قربانعلى درى نجف‌آبادى‏، عسکر دیرباز، سید عبدالهادى حسینى شاهرودى‏، على معلمى‏، عباسعلى سلیمانى‏، سید محمد حسینى شاهرودى و سید هاشم بطحائى‏ و اعضای علی البدل عبارتند از احمد پروایی و امان‌الله علیمرادی.

در اولین جلسه داخلی کمیسیونهای مجلس خبرگان، رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر کمیسیون مشخص می‌شود.