سایت جهان نوشت :

جلسه ائمه جمعه با رئیس جمهور با حاشیه هائی همراه بود که برخی از اخبار آن با تاخیر یک هفته ای به رسانه ها راه یافت.

یکی از حاشیه های مهم این جلسه؛ اعتراض اعضا و ائمه جمعه به سخنان رئیس جمهور در موضع حجاب بود.

در این جلسه رئیس جمهور در خصوص حجاب و در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین می گوید: واقعا مشکل مملکت پس از ۳۰ سال حجاب دختران است که اینقدر دولت را مورد حمله قرار می دهند؟

این سخن رئیس جمهور ابتدا با اعتراض یکی از اعضای هیات رئیسه همراه شد و پس از آن حاضرین در جلسه و دیگر ائمه جمعه نیز به سخنان رئیس جمهور اعتراض کردند.

در همین رابطه گفته می شود جلسه برای مدتی همراه با بگو و مگو و از حالت طبیعی خود خارج شده بود.

مسأله حجاب همچنین ادامه داشت و دیگر سخنان رئیس جمهور را همچون بحثهدفمندسازی یارانه ها را نیز تحت تأثیر قرار داد.

لازم به ذکر است وضعیت بدحجابی در جامعه و کم توجهی دولت در این زمینه، یکی از موضوعات همیشگی است که ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه خود بر اصلاح ان تاکید می ورزند.