هفته گذشته آیتالله شیخ یحیی انصاری شیرازی از استادان برجسته اخلاق در بیمارستان شهید بهشتی قم، بستری شد. تا کنون آیتالله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی از آیتالله انصاری شیرازی عیادت کرده اند. عکس یادگاری زیر به توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است: