به گزارش خبرآنلاین بر اساس شنیدهها فردی که نامش بعنوان متهم پرونده اختلاس در رسانهها تحت عنوان امیرمنصور امیر خسروی مطرح شده، کسی است که ۳ سال پیش فوت شده است.

منابع نزدیک به این خاندان میگویند در حال حاضر شخصی به عنوان امیرمنصور خسروی وجود خارجی نداشته و ایشان قریب ۳ سال است فوت نموده (امیرمنصور خسروی معروف به آریا) ایشان پدر اخوان خسروی بوده و بهخاطر علقه عاطفی که بین ایشان و پدرشان برقرار بوده اسم هلدینگ، گروه و مجموعه سرمایهگذاریهای این مجموعه به نام امیرمنصور خسروی(اریا)انجام میگرفت در حالیکه( گاد فادر) همهکاره و شخصی که کلیه مسایل اخیر حول ایشان دور میزند کسی نیست جز شخص آقای مهافرید امیرخسروی (که برخی رسانهها به اشتباه تصور کردهاند این نام از آن فردی مونث است!).