به گزارش فارس، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره سرنوشت پرونده حمید بقائی گفت: این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ۵ قاضی دیوان عدالت بر روی این پرونده رسیدگی ویژه‌ای دارند و طی جلساتی که با آنها داشتیم تاکید کردم رسیدگی و نظارتشان دقیق باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری در باره این پرسش فارس که چرا در مرحله اول حکم به سرعت نقض شد اما در مرحله تجدیدنظرخواهی به این میزان به طول انجامیده است، گفت: آقایان در این مرحله از بند "پ" استفاده کردند.