به گزارش فارس، طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی به حد نصاب لازم برای ارائه به هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس این گزارش، نمایندگان طراح طرح استیضاح وزیر اقتصاد و داایی نسبت به آنچه "دخالت جریان انحرافی در اختلاس چندهزار میلیاردی" میخوانند خواستار استیضاح سید شمسالدین حسنی وزیر اقتصاد و دارایی شدهاند.