آفتاب نوشت: امیرعلی علامهزاده روزنامهنگار و خبرنگار خبرگزاری كار(ایلنا) بازداشت شد.

علامه‌زاده در هفته گذشته بازداشت شده و هنوز علت بازداشت وی مشخص نیست.

گفتنی است علامهزاده دبیر سرویس بینالملل ایلنا بود.