به گزارش افکارنیوز،
وی با اشاره به کار فرهنگی پیرامون فتنه برای شناساندن آن به نسل جوان و اثر آن  اظهار داشت: در این مورد باید کار فرهنگی  کرد و کارهایی باید تولید شود که وقتی فردبه دل خودش رجوع می کند راضی باشد و همچنین آثار مفید بیشتری تولید شود و در این صحنه باید با روش خودش به مقابله رفت روش های دیگر نتیجه معکوس می دهد و اگر از جنس خودش که همان فرهنگی به مقال پرداخت اثر زیادی خواهد داشت.

سردار فدوی در پایان در خصوص ولنگاری فرهنگی نیز افزود: ولنگاری فرهنگی وجودارد متأسفانه وقتی برخی  برای فیلم های فاخر و حق به صحنه نمی آیند ولی برای کارهای باطل پای کار می شوند این یعنی وانگاری فرهنگی است و یا وقتی که عواملی که در فیلم هایی که مربوطه به فتنه بوده کار می کنند و بعد از آن بایکوت می شوند این هم ولنگاری فرهنگی است