به گزارش افکارنیوز،

سخنگوی این وزارت خانه درباره موضوع خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی گفت: با وجود تعلیق اقدامات متقابل (برضد ایران،) این کشور همچنان در فهرست سیاه باقی خواهد ماند تا اینکه طرح اقدام خود را به صورت کامل اجرا کند. 

 
خبرنگاری درباره موضوع «فهرست سیاه پولشویی» و موضوع وجود نام ایران در این فهرست پرسید و گفت امروز در کره (جنوبی،) کارگروه اقدام مالی تشکیل جلسه داد. تا جایی که می‌دانم این کارگروه به خودی خود ساز و کار وزارت امور خارجه نیست؛ اما دولت آمریکا و سی دولت دیگر تصمیم گرفتند که ایران را از فهرست اقدامات متقابل تعلیق کنند، اما به طور کامل (نام این کشور را) از فهرست پولشویی و تامین مالی تروریسم برندارند. آیا شما امیدوارید که این کار به نوعی برآورده شدن تقاضای ایرانی‌ها برای دسترسی بیشتر به نظام مالی بین المللی را باعث شود؟ 
 
 
کربی در ادامه با متهم کردن کشورمان به پولشویی، در پاسخ گفت: ما از تصمیم کارگروه اقدام مالی حمایت می‌کنیم. ما همچنین گفتیم که از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای طرح عملی به منظور رفع کردن کاستی‌ها در بخش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی رژیم تروریسم استقبال می‌کنیم. این تعهد (ایران) به اقدام عملی، نقشی کلیدی در تصمیم کارگروه داشت تا به صورت موقت اقدام متقابل را تعلیق کند. درحالیکه طرح اقدام گامی مثبت از طرف ایران است، اما با وجود تعلیق اقدامات متقابل، ایران همچنان در فهرست سیاه باقی خواهد ماند تا اینکه طرح اقدام خود را به صورت کامل اجرا کند. 
پس این مسئله هیچ تاثیری روی تحریم‌های دولت آمریکا در ارتباط با ایران ندارد. اکنون به ایران بستگی دارد که به تعهداتی که داده است عمل کند. 
 
خبرنگار در ادامه پرسید: آیا می‌توانید بگوئید که ایران در کنار تعهد به طرح اقدام چه کارهایی کرد؟ ایران تا این لحظه چه اقدام ملموسی کرده است که باعث تعلیق آن از فهرست شد؟ 
 
جان کربی در پاسخ گفت: این پرسش را بهتر است از کارگروه بپرسید چون من کار‌شناس نیستم، اما تا جایی که من برداشت کرده‌ام، تعلیق موقت اقدامات متقابل، فقط یک پیشنهاد برای تعلیق موقت اقدامات متقابل است چون کشورهای عضو کارگروه باید خودشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند تعلیق کنند یا خیر. 
 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: شما پرسیدید که ایران چه کار کرد؟ کاری که آن‌ها کردند تعهد محکم به یک طرح اقدام است تا به نگرانی‌های مربوط به پولشویی، حمایت از تروریسم و تامین مالی همراه آن پایان دهند. آن‌ها این طرح اقدام را برای حل کردن این مسئله انجام دادند. پس کارگروه به اعضای خود پیشنهاد کرد که آن‌ها می‌توانند اقدامات متقابل را به صورت موقت تعلیق کنند. اما اگر ایران به تعهد خود برای طرح اقدام عمل نکند، در این صورت آن دسته از دولت‌ها که تصمیم بگیرند اقدامات متقابل را تعلیق کنند می‌توانند آن‌ها را دوباره اعمال کنند. 
 
خبرنگاری پرسید: «از جنبه نظری، اگر آن‌ها در عمل به چیزی که می‌گویند عمل کردند، یعنی به «تامین مالی تروریسم» در دوازده ماه آینده خاتمه دهند، شما می‌توانید آن‌ها را از فهرست دولت حامی ترویسم خارج کنید. این طور نیست؟ چون آن‌ها دیگر اقدام به تامین مالی تروریسم نخواهند کرد.» 
 
جان کربی در پاسخ گفت: حمایت از تروریسم فقط در دنیای مالی نیست بلکه حمایت عملی هم هست، شیوه‌های دیگری برای حمایت از تروریسم است. 
 
وی در ادامه با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس درباره کشورمان، گفت: «من نمی‌خواهم درباره این تصمیم گمانه زنی کنم و بگویم که ممکن است به کجا ختم شود. آن‌ها هنوز به عنوان دولت حامی تروریسم قلمداد می‌شوند. من فکر نمی‌کنم که در پی این تصمیم کارگروه، این مسئله تغییر کند.» 
 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید با توجه به اینکه آن‌ها دولت حامی تروریسم هستند چرا شما به آن‌ها اعتماد می‌کنید تا هرگونه تدابیر برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم را اجرا کنند؟ پاسخ داد: من نمی‌خواهم از جانب کارگروه صحبت کنم اما همانطور که قبلا گفتیم این مسئله به اعتماد مربوط نمی‌شود. به همین علت است که تعلیق موقت است و این هنوز یک پیشنهاد است. کشور‌ها خودشان باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند اجرا کنند یا خیر. از دیدگاه ما این موضوع فقط یک اعتماد کور نبوده است. 
 
کربی گفت: «کارگروه قبول کرد که تعلیق را با توجه به تعهد آن‌ها، تعلیق کند اما آن‌ها در بیانیه خود به صراحت گفتند که ایران اکنون باید این هدف را محقق کند. آن‌ها (ایرانی‌ها) نه تنها باید روی طرح اقدام بیشتر کار کنند بلکه گزینه‌های موجود در آن را اجرا کنند و موضوع حمایت از تامین مالی تروریسم و موضوعات پولشوییشان را حل کنند.»