این نشست به میزبانی دولت و در پاستور برگزار خواهد شد.
 

طبق روال در نشست‌های مشترک دولت و مجلس مهم‌ترین موضوعات کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و برخی نمایندگان و اعضای هیئت دولت به همراه روسای دو قوه به اظهار نظر می‌پردازند.

 

نشست مشترک روسای قوای سه‌گانه 26 خرداد و به میزبانی بهارستان برگزار شد.