خراسان: شنيده شده تعدادي از احزاب اصولگرا در زنجان درصدد ترغيب همسر شهيد شهرياري دانشمند هسته اي ترور شده براي کانديداتوري در انتخابات مجلس نهم هستند. شهيد شهرياري از اهالي زنجان بود و اين احزاب نيز مي خواهند همسر وي را از اين حوزه انتخابيه معرفي کنند.