به گزارش واحد مرکزی خبر، ماده ۱۰ طرح نظارت به این شرح است: دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون است. همچنین بر اساس تبصره این ماده، دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که هیئت رئیسه در مدت سه ماه تهیه و ابلاغ میکند. اصل ماده ۱۰ و تبصره آن با ۱۱۱ رأی مثبت، ۱۴ رأی منفی و ۲۰ رأی ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر به تصویب رسید. هنگام بررسی این ماده پیشنهادهایی برای حذف کل یا جزء و یا حذف تبصره داده شد که رأی نیاورد. تصویر دارد