فارس نوشت : مصطفی كواكبیان نماینده مردم سمنان در جلسه علنی امروز مجلس طی تذكری با بیان اینكه شخصاً به باهنر نایب رئیس مجلس ارادت دارد، خطاب به وی گفت: آقای باهنر این چه طرز اداره مجلس است؟ ما برای ارائه پیشنهاد ثبت نام میكنیم جوابی به ما نمیدهند؛ به عنوان مخالف و موافق میخواهیم نطق كنیم به ما توجه نمیشود.

وی همچنین گفت: پیشنهاد من این است چرا نباید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک عضو فراکسیون اقلیت حضور داشته باشد مگر شما‌ کنترات گرفته‌اید؟

باهنر كه ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به پاسخ كواكبیان گفت: پیشنهاد شما باید چاپی باشد و طبق آئین نامه ما نمیتوانیم پیشنهاد شما را مطرح كنیم.