کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: انتشار سلسله مقالاتی که مصطفی تاجزاده از زندان برای سایت های ضد انقلاب می فرستد باعثشک و تردید گروه های اپوزیسیون نسبت به وی شده است.
گفتم: چرا؟! چطور مگر؟!

گفت: مثلا سایت خودنویس نوشته است؛ این چه زندان و شکنجه ای است که آقای تاجزاده به راحتی علیه رژیم مقاله می نویسد و از زندان اوین برای چاپ به بیرون می فرستد و در سایت های اروپایی و آمریکایی منتشر می شود و تازه، روز به روز هم لپ هایش گلی تر می شود و شکمش جلوتر می آید؟!
گفتم: خب! شاید مسئولان زندان متوجه ارسال این مقالات نشده اند!

گفت: همین سایت نوشته است؛ بر فرض که اولین مقاله را متوجه نشدند، مقالات دوم و سوم و چهارم و پنجم و… که پشت سر هم می فرستد و منتشر می شود چی؟!
گفتم: چند ماه پیش هم که گفته بود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری محال بوده است، جیغ اپوزیسیون درآمده بود!

گفت: سایت ضد انقلابی بالاترین نوشته مدحی شماره ۲ همین آقای تاجزاده است که به جای کار کردن برای جنبش سبز، ما را سر کار گذاشته!
گفتم: چه عرض كنم؟! به يارو گفتند با مترو جمله بساز، گفت سر اين مترو بگير!