به گزارش انتخاب، برخی روزنامه نگاران درتورنتو که برای تهیه گزارش در برابر منزل محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی و فراری بانک ملی ایران در تورنتو، رفته بودند تا درمورد اختلاس ۳ هزار میلیاردی و فرار محمود رضا خاوری به تورنتوی کانادا، با او صحبت کنند نه تنها تنها پاسخی دریافت نکردند بلکه اصرار آنها برای تهیه گزارش ،منجر به درگیر فیزیکی دربرابر منزل خاوری شده است .

ابتدا سرایدار منزل با عصبانیت خطاب به مراجعه کنندگان گفته هر چه سریعتر از اینجا بروید و الا به پلیس تلفن می کنم و در آخر مهدی خاوری فرزند خاوری وارد شده و گفته اگر نروید از شما شکایت می کنم .آنها در برابر پرسش های مراجعه کنندگان با برخوردی خشن به درگیری فیزیکی و لفظی روآوردند!