به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر

 

 

از گلایه‌های وزیر مستعفی تا چتر بی‌مهری دولت بر سر مسکن مهر
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های چهارم آبان