به گزارش قانون، علی اکبر جوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران با انتقاد از بررسی عملکرد موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران توسط سازمان بازرسی کل کشور، نوشت: برای نخستینبار در طول قریب ۱۷ سال پس از تشکیل مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به سرپرست این مؤسسه، هیأتی را مأمور بازرسی از عملکرد آن طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ کرد. هیأت امنای مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران به عنوان رکن اصلی این شرکت، از هرگونه اقدام قانونمند برای نظارت و رسیدگی به کارکرد آن در ادوار گذشته و حال حمایت میکند اما اجابت درخواست سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به کارکرد این مؤسسه، هرچند مربوط به دوره مدیریتی گذشته است، به منزله موافقت با یک اقدام فراقانونی و پایهگذاری یک امر نارواست. اصرار بر انجام این کار، بویژه در شرایطی که روزنامه ایران سازمان بازرسی کل کشور را به پاسخگویی در قبال چرایی رخنه فساد در نظام بانکی، فراخوانده است، ممکن است به ایجاد شبهاتی در افکار عمومی بینجامد که شایسته است از آن پرهیز شود.