به گزارش شفاف، پس از آنکه شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکه نسبت به آنچه آشوب در مراسم حج خواند هشدار داد، محمد التونسی سردبیر روزنامه دولتی عکاظ سعودی نیز در مقاله در خصوص هشدار امیر مکه آورده: برخی از حجاج همه ساله دست به اقداماتی میزنند که پیامدی جز آشوب و ایجاد مزاحمت برای مردم و دیگر حجاج ندارند. از جمله این حجاج ایرانیان هستند. سخنان سردبیر روزنامه عکاظ در حالی است که روابط ایران و عربستان در روزهای گذشته به شدیدترین دوره خود پس از ماجرای کشتار زائران ایرانی در ماجرای حج سال ۱۳۶۶ شمسی رسیده است.