خراسان: گفته مي شود برخي مسئولان اجرايي در ديدار مديران شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور، از آغاز دور جديد فعاليت هاي اين شورا طي هفته هاي آينده خبر داده و افزوده است که با حل مشکل تحقيق و تفحص و انجام برخي هماهنگي ها در سطوح بالا، همايش ها و برنامه هاي اين شورا مجددا اطلاع رساني گسترده مي شود.