روزنامه ایران: سه تن از اعضاي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي به اتهام تهيه و توزيع سيدي ۹۰ سياسي و توهين و تخريب رئيسجمهور با حكم دادگاه تجديدنظر استان تهران به حبس قطعي محكوم شدند.

به گزارش خبرنگار قضایی براساس پرونده‌ای که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی تحت رسیدگی قرار گرفت، روز ۲۵ مرداد سال ۸۸ سه تن از اعضای ستاد انتخاباتی «نسیم» میرحسین موسوی با دستور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شدند.

بازپرس دادسرا در پي تحقيق از متهمان، پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي رسيدگي به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داد.