به گزارش قانون، محمدعلی ابطحی مسئول دفتر رئیس جمهور در دولت اصلاحات، درباره رابطه اش با سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان افزود : من بیش از سه دهه است که با آقای خاتمی دوست هستم. مهمترین ویژگی آقای خاتمی را باورهای فکری ایشان میدانم. از بن دندان به آزادی، حرمت انسان و احترام به نظر دیگران و نیز انقلاب اسلامی باور دارد و من خیلی تحتتاثیر این مکتب ایشان بودهام.