خراسان:شنيده شده يک مسئول ارشد دولتي پس از پاراف يک نامه به يکي ديگر از مديران اجرايي، شماره تلفن همراه خود را در گوشه نامه درج مي کند تا در صورت وجود هرگونه ابهام، آن مسئول اجرايي با وي تماس بگيرد. اما بر اثر يک اشتباه اداري، کپي اين نامه در تابلو اعلانات يک اداره بزرگ دولتي درج و باعث شده ظرف چند روز صدها کارمند و ارباب رجوع براي حل مشکلات خود به اين مدير ارشد، پيامک و تلفن بزنند.