به گزارش فارس، محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان در گفتوگویی با شبکه الجزیره انگلیسی با بیان اینکه اگر جریانات تروریستی دنیا ریشهیابی شود، مشخص خواهد شد که همه آنها به بدنه دولت آمریکا متصل بودند، تصریح کرد: چندی پیش فردی به نام ریگی که از مرزهای شرقی ایران دست به ترور و آدمربایی میزد، توسط مأمورین اطلاعاتی و امنیتی کشور دستگیر و در محاکمه خود اسنادی را ارایه کرد.

وی تصریح کرد که این موضوع به وضوح نشان میداد، وی مورد حمایت دولت آمریکا قرار داشت که در این راستا سیدی اعترافات وی برای آقای اوباما و دبیرکل سازمان ملل ارسال شد، اما هیچ عکسالعملی نسبت به آن صورت نگرفت.