به گزارش فارس، بنا به اعلام هیئت رئیسه مجلس نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه از طرح سؤال خود از وزیر کشور در مورد علت تعلل در صدور مجوز تردد در مرز مرچین عراق و سرگردانی رانندگان ایرانی انصراف داد.

همچنین سؤال ملی یونس اسدی نماینده مشکینشهر از وزیر امور خارجه در مورد دلیل بیتوجهی به تضییع حقوق ملت ایران در دیپلماسی خارجی کشور اعلام وصول شد.