به گزارش اعتدال، با اشاره به این همکاری تیم حامی رییس جمهور با آگاهی از اینکه مشایی و بقایی و تمام افراد نزدیک به آنها از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس تایید صلاحیت نخواهند شد ، در نظر دارد تا موسوی را در مجلس نهم وارد ساخته و در صورت به دست آوردن اکثریت مجلس نهم به عنوان رییس یا یکی از نواب رئیس از او پشتیبانی نمایند.