به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
 
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
 
 
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!
 
از تیر خلاص آمریکا به برجام تا خودکشی اولاند!