به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛ روزنامه های صبح امروز داغ ترین اخبار خود را به نهایی شدن قرارداد  بوئینگ اختصاص داده اند که با 80 فروند هواپیما به ایران می آید .

 

روزنامه ها

 

 

روزنامه ها

 

روزنامه ها
روزنامه ها
روزنامه ها
روزنامه هااز فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!

 

 

از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!

 

از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!

 

از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!

 

 

از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!
از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!

از فرود تاریخی بوئینگ در ایران تا اختیارات پشت پرده برای رئیس دفتر!