روزنامه خراسان نوشت:

يکي از مسئولان محلي در شمال غرب کشور پس از آنکه متوجه اشتياق کانديداهاي انتخابات مجلس نهم براي حضور در مناطق مختلف پرجمعيت روستايي شده است، با انجام يک برنامه ريزي هفتگي، سفر کانديداها را به اين مناطق دقيقا هماهنگ کرده است تا ضمن جلوگيري از بروز هرگونه تنش، مردم هم بتوانند خواسته هاي خود را با آن ها در ميان بگذارند.