به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد نجار در ادامه نشست خبری امروز خود درباره برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت رایانهای افزود: در این دوره با توجه به تمهیداتی که اندیشیدهایم و آمادگیهایی که ایجاد شده و تیم قوی علمی که روی این موضوع کار کرده است؛ آمادگی برگزاری ۱۰۰ درصد انتخابات را به صورت رایانهای هم داریم.

وی اضافه کرد: اما با مصلحتی که اندیشیده و با مشورت‌هایی که انجام شد، بناست انتخابات تا ۱۰ درصد شعبه‌ها را به صورت ۱۰۰درصد رایانه‌ای برگزار کنیم.

محمدنجار گفت: این کار، آزمایشی انجام می‌شود تا مقدمه‌ای باشد برای انتخابات آینده در کشور که در آنها بتوانیم ۱۰۰ درصد انتخابات را رایانه‌ای برگزار کنیم.

وزیر کشور افزود: البته این به معنای آن نیست که فقط ۱۰ درصد کار رایانه‌ای است، بلکه بیش از ۹۰ درصد کارهایی که به زیرساخت‌ها و همه فرایندهای انتخابات مربوط می‌شود، رایانه‌ای و مکانیزه صورت می‌گیرد.

محمدنجار گفت: اما آن (۱۰درصد) در واقع بخش خروجی و بیرونی کار است که شامل اخذ رأی و تجمیع آراء و مسائل مختلف است که همه اینها به صورت ۱۰۰ درصد رایانهای برگزار میشود.