فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکایتهای متعدد نمایندگان از دولت ، به روزنامه شرق گفت : دولت باید از این به بعد منتظر شکایتهای زیادی باشد. چون دولت آن گونه که لازم است در چارچوب قانون نبوده و پاسخگو هم نیست و وقتی پاسخگو نباشد تذکر، سوال و شکایت هست. اگر امروز تذکری را پاسخ نمیدهند، فردا تبدیل به سوال میشود و سوالی که پاسخ دقیق نمیگیرد و با مصلحتسنجی برخی اجازه طرح پیدا نمیکند، تبدیل به شکایت خواهد شد و شکایتها به استیضاح و... میرس