روزنامه جوان آورده : شنیده شده که عده ای از عناصر فریب خورده گروهک نفاق که به شعار نویسی برروی دیوارها و کیوسک های تلفن در مناطق مختلف تهران اقدام کرده بودند توسط نهاد های امنیتی بازداشت شده اند