به گزارش عصرامروز شنیدهها حاکی از آن است که مهدی خورشیدی داماد رئیسجمهور که دبیری شورای مشاورین رئیسجمهور را نیز برعهده دارد به دنبال دخالتهای جریان انحرافی در دولت و در اعتراض به این جریان استعفای خود را تقدیم محمود احمدینژاد رئیسجمهور کرده است.

گفتنی است که با پیگریهای خبرنگار ما، تا کنون صحت و سقم این خبر از سوی مقامات رسمی و خود خورشیدی تایید نشده است.