به گزارش فارس، حجتالاسلام علی شاهرخی نماینده مردم کوهدشت و رئیسکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی دستگاههای مسئول در حال پیگیری فساد بانکی اخیر هستند، گفت: حضور آقای اژهای در جایگاه نظارت بر پرونده اختلاس اخیر، بسیار موفقیتآمیز بوده است.

وی با بیان اینکه محسنی‌اژه‌ای بر پرونده‌های تشکیل شده درباره فساد بانکی نظارت می‌کند، گفت: دلسوزان باید منتظر برخورد دستگاه قضایی با عاملان فساد بانکی باشند.

شاهرخی با بیان اینکه رسانه‌‌ای کردن مباحثمربوط به فساد بانکی به مصلحت نیست، گفت: رسانه‌ای شدن اقدامات صورت گرفته در شرایط کنونی ضرورتی ندارد و در زمان لازم دادستان کل کشور مطالب را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان روند رسیدگی به فساد بانکی اخیر و عملکرد محسنیاژهای در این رابطه را مثبت ارزیابی کرد.