به گزارش ایسنا، تجمعکنندگان همچنین به عدم پرداخت حقوق ماهانه خود به مدت ۲۴ ماه معترض بودند. آنها شعار میدادند "رییس مجلس ما ملاقات ملاقات".