به گزارش فارس، حمیدرضا مقدمفر اظهار داشت: اعلام شرکت مشروط اصلاحطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از سناریوهای اصلاحطلبان به منظور شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری است.

*جریان فتنه و ۳ سناریوی متفاوت از حضور در انتخابات مجلس
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در حال حاضر جریان فتنه سه سناریوی متفاوت را برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کند.
مقدم‌فر اظهار داشت: یکی از وجه‌های حضور جریان فتنه در کشور این است که در ظاهر اعلام می‌کنند که حضور آنان در عرصه انتخابات با شرایط خواهد بود که در این راستا شرط‌گذاری را مبنای حضور خود در انتخابات اعلام کرده‌اند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه به اعلام تحریم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سناریوهای مطرح شده از سوی اصلاح‌طلبان تحریم شرکت در انتخابات است.
مقدم‌فر افزود: وجه سوم و یا سناریوی سوم مطرح شده جریان فتنه در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور فعال در انتخابات مجلس است.
وی تاکید کرد: آنچه که مسلم است در واقعیت جریان فتنه قصد حضور فعال در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد و این گونه اظهارنظرها و شرط یا تحریم اعلام کردن در حضور انتخابات به نوعی بازی رسانه‌ای با افکار عمومی است.

*شرط‌گذاری کار تبلیغاتی و مضحک است
مشاور عالی خبرگزاری فارس در ادامه اظهارداشت: شرط‌گذاری و تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی آن هم از سوی کسانی که خیانت آنان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات سال مشخص بود کاری مضحک است.
وی تاکید کرد: این افراد مورد ترحم نظام هستند و باید پاسخگوی اقدامات و خیانت‌های خود در جریان انتخابات کشور باشند که بر این اساس شرط‌گذاری از سوی این افراد معنا و مفهوم ندارد جز آن که بخواهد در افکار عمومی بازی رسانه‌ای را دنبال کنند.
مقدم‌فر افزود: آنچه که مسلم است جریان فتنه قصد حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری را دارد و در این ارتباط اظهارنظرها و شرط‌‌‌گذاری‌ها از سوی این جریان تنها نوعی کار تبلیغاتی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به فعالیت‌های جریان فتنه در عرصه حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات سال ۸۸ جریان فتنه قصد دارد از چهره‌های سفید برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی استفاده کند.
وی ادامه داد: جریان فتنه به منظور عمق بخشیدن به اقدامات خود قصد دارد از چهره‌های سفید استفاده کند که بر این اساس به برخی از کاندیداها پول‌های کلان پیشنهاد داده اند تا در عرصه تبلیغات به منظور کسب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی استفاده کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: پیروزی این افراد در صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی بستر را برای اجرای دستورات و اوامر آنان در داخل مجلس شورای اسلامی فراهم میکند.