جهان: رئیس یک نهاد فرهنگی که متولی برگزاری یک همایش دینی و اعتقادی بوده است در گفتگوی تلفنی با رییس جمهور به وی می گوید: چقدر به شما گفتیم دست از سر این مشایی بردارید؛ گوش نکردید وامروز دچار مشکلات بزرگتری شده اید. این فرد مطلع ادامه داد: این مسوول فرهنگی ضمن دعوت از رئیس جمهور تاکید می کند که شرط بنده برای این حضور این است که آقای بقایی را همراه خودتان نیاورده و اگردرسخنرانی خود به جای کلمه "بیداری اسلامی" از کلمه "بیداری انسانی" استفاده کنید بنده همانجا موضع گیری خواهم کرد.