سايت نسيم آنلاين نوشت:

آقاتهراني در نشست تشكل جبهه پايداري در اصفهان گفت: نگران مصادره شدن توسط نمايندگان و كانديداي احتمالي براي تبليغات احتمالي نباشيد. همانطور كه بارها در رسانهها گفتهام قصد حضور در انتخابات را ندارم اما به تكليف عمل ميكنم و با نمايندگاني كه قصد مصادره كردن جبهه پايداري را داشته باشند، برخورد خواهيم كرد. ما روز اول با دوستان شوراي مركزي قرار گذاشتيم كه هيچ كدام براي انتخابات آتي كانديدا نشويم.