به گزارش فارس، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزییات طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی پارلمان، ماده ۲۸ این طرح را بررسی کرده و با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند که به موجب آن مقرر شد یک ماده الحاقی به قانون آییننامه داخلی مجلس اضافه شود.

طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، رؤسای قوای مجریه و قضاییه موظف شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخصها در سال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

به موجب مصوب مجلسی‌ها، نهادهای تحت نظر رهبری با اذن ایشان، کلانشهرها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان صدا و سیما موظفند گزارش مکتوب خود را درباره عملکرد سال قبل به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند تا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شود.

بهارستان‌نشینان، کمسیون‌های تخصصی مجلس را موظف کردند بخش‌های مرتبط با کمیسیون خود را ارزیابی و نتایج را حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش به معاونت نظارت مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس، معاونت نظارت قوه مقننه را موظف کردند جمع بندی نهایی به همراه گزارش‌های مذکور و نظرات کمیسیونها را برای بررسی بیشتر و تطبیق موارد مربوط به اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور با گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارائه کند.

مجلس دیوان محاسبات کل کشور را موظف کرد در گزارش تفریغ بودجه نظر خود را در این باره اعلام کند.

خانه ملتی‌ها ماده ۲۹ این طرح را نیز با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلسیها در ماده ۲۹، مقرر شد یک ماده الحاقی به قانون آییننامه داخلی اضافه شود که بر این اساس معاونت نظارت مجلس موظف شد حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیئت رئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود.