به گزارش افکار، رامین مهمانپرست سخنگوی وزیر امور خارجه کشورمان لحظاتی قبل در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها حضور پیدا کردند و در حال حاضر مهمان خبرگذاری ایرنا میباشند.