به گزارش اعتماد، وفامهر به دليل بازی در فيلم تهران من حراج بازداشت شده بود.