به گزارش واحد مرکزی خبر، این مصوبه تبصره ۱ ماده الحاقی به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که در صدر آن آمده است: رئیس قوه قضاییه حداقل یک ماه قبل از پایان دوره عضویت حقوقدانان شورای نگهبان، به تعداد حداقل دو برابر حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی معرفی میکند.

حقوقدانان باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مختلف حقوقی باشند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه برای باقیمانده دوره عضویت طبق این ماده اقدام می‌کند.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ مکرر ۲ طرح اصلاح موادی از آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قبول درخواست استعفای حقوقدان و موافقت یا مخالفت با آن با رئیس قوه قضاییه است.