زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به سرکوب معترضان والاستریت توسط نیروهای امنیتی آمریکا، اظهار داشت: صحنههای در رابطه برخورد معترضان آمریکا تاسف بار است و نیاز به پیگیری حقوق بشری دارد.

وی با بیان اینکه مردم آمریکا خواهان حقوق اولیه خود هستند، تصریح کرد: دیگر دورانی که آمریکایی‌ها با ادعای دفاع از حقوق بشر علیه دیگر کشورها بیانیه‌ صادر می‌کردند، گذشته است چراکه برخورد سرکوب‌گرایانه با معترضان وال‌استریت آبروی برای آمریکا نگذاشته است.

الهیان همچنین گفت که کمیته حقوق بشر مجلس خواستار مطرح شدن سرکوب معترضان وال‌استریت در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.

وی در پایات گفت که لازم میدانیم مراتب نگرانی ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران را از وضعیت سرکوب معترضان والاستریت اعلام و از جهانیان بخواهیم با محکوم کردن سرکوب مردم آمریکا، به حقوق اولیه انسانها احترام بگدارند.