خلیل حیات مقدم در گفتگو با مهر در مورد گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران گفت: باید بگویم که سالهاست جنگ کفر و حق آغاز شده است و در این جنگ حتی اگر ایران تن به قوانین آنها هم بدهد بازهم این جنگ ادامه داشته و ادعاهای دیگری را عنوان می کنند.

وی افزود: آقای احمد شهید، آمریکا و کشورهایی که ادعای نقص حقوق بشر در ایران را دارند بهتر است سری هم به اتاقهای گاز و زندانهای مخفیانه در غرب و آمریکا بزنند تا به معنای واقعی نقص ابتدایی ترین حقوق یک انسان را شاهد باشند در حالیکه ایران اسلامی با مهربانی و رافت احکام را اجرا می کند.

این عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه بهترین حقوق جزایی حقوق اسلام است گفت: بنده حاظرم برای اثبات کذب بودن این ادعا با آقای احمد شهید مناظره داشته باشم تا با توجه به قوانین جزایی جهان ویژگیهای منحصر به فرد حقوق جزایی اسلام را اثبات کنم.