هاجر تحریری نیکصفت در گفتوگو با فارس، در خصوص تعدیل نیرو در بحث کوچکسازی دولت با ادغام وزارتخانهها، اظهار داشت: اکنون دو بحث وجود دارد یکی وزارتخانههای ادغامی است که مسلماً این دستگاهها از توانمندی بسیاری از نیروها نمیتوانند استفاده لازم را ببرند.
وی ادامه داد: در این حالت وظیفه معاونت سرمایه انسانی، ساماندهی نیروهای بلااستفاده است که با توجه به بحثبازنشستگی یا بازخرید کارمندان دیگر دستگاه‌ها، پست‌هایی در این راستا خالی می‌شود و از دیگر کارمندان می‌توان استفاده کرد.
معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه دستگاه‌های متقاضی نیرو می‌توانند از کارمندان مازاد دستگاه‌های ادغامی استفاده کنند، گفت: با توجه به ظرفیت، کارایی و تخصص‌هایی که افراد دارند از آنها در قسمت‌های دیگر بهره‌گیری خواهد شد و دولت نیازهای خود را نسبت به نیروی انسانی از این طریق تامین می‌کند بدون اینکه استخدام جدید صورت گیرد.
به گفته تحریری نیک‌صفت، این موضوع به معنای ساماندهی نیروهای موجود است و این ذهنیت نباید به وجود آید که دولت استخدام جدید ندارد و در حقیقت اولویت با حفظ نیروهای موجود است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر استخدام جدید وجود ندارد و باید وضعیت دستگاه‌های ادغامی مشخص شود.
معاون معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از نیاز دستگاه‌ها از طریق نیروهای موجود تامین می‌شود چون نیاز به بار مالی، آزمون و آموزش ندارد.
وی در خصوص استخدام نیروی جدید در دولت تصریح کرد: دولت طبق برنامه پنجم توسعه به تکلیف خود عمل می‌کند و احتمال استخدام نیرو در سال جاری منوط به تقاضای دستگاه‌هاست که در نیروهای موجود وجود نداشته باشد.