محمد کرمیراد، با اشاره به موضعگیری یکی از نمایندگان استان نسبت به نطق میان دستورش که در آن از جابهجایی مدیران در استان انتقاد کرده بود، اظهار داشت: وقتی از تریبون رسمی مجلس مطلبی را بیان میکنم تمام جوانب موضوع را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهام و اینگونه نیست که بدون بررسی از این تریبون مطلبی را بیان نمایم.

به گزارش افکار به نقل از آفتاب، کرمی‌راد ادامه داد: در تصدیق صحت مطالب گفته شده در خصوص برخوردهای ناشایست در استان با خدمتگزاران صدیق، توجه به موضوع پیش‌آمده برای مدیرکل ثبت اسناد استان صحت گفته‌هایم را مشخص می‌کند که از وی می‌خواهند صورتجلسه صوری و ظاهری را امضا نماید، اما ایشان به دلیل تضییع حقوق کشاورزان از امضاء آن خودداری می‌نماید و از سوی مدیریت ارشد استان از اتاق جلسه اخراج می‌شود. این موضوع تا عزل مدیرکل ثبت اسناد استان پیش می‌رود که البته پس از بیان موضوع در نطق میان دستورم و استماع آن از سوی رییس سازمان ثبت اسناد کشور، ایشان در سمت خود ابقا شدند.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه شاهد حذف و جابه‌جایی برخی مدیران خدمتگزار در استان هستیم، به‌گونه‌ای که طی حدود ۹ ماه گذشته قریب به ۲۸ نفر از مدیران لایق و صدیق استان تغییر کرده‌اند.

کرمی‌راد گفت: این روند به سود استان نیست و گماردن افراد در مسئولیت‌های حساس که هیچ سابقه‌ای در آن کار ندارند، به استان لطمه می‌زند.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه شاهدیم برخی همکاران دخالتهای نابجایی در عزل و نصبها دارند که این را به منفعت استان نمیدانم.