فرمانداری شهرستان بوئین زهرا برای یک عضو متخلف شورای این شهر درخواست لغو عضویت کرده است.
به گزارش خبرنگار افکار نیوز با شکایت شاکیان خصوصی و برخی از صاحبان صنایع بوئین زهرا از یکی از اعضای شورای شهر بوئین زهرا پرونده ای در دادگاه گشوده شد.
از آنجا که این فرد روحانی است پرونده وی با اتهام اخذ رشوه در دادگاه ویژه روحانیت بررسی و وی محکوم شد.
با توجه به قطعیت رای، فرمانداری این شهرستان درخواست لغو عضویت این فرد از شورای شهر را تقاضا کرد که این پرونده در شورای حل اختلاف استان مورد بررسی قرار گرفت.
این شورا که مرکب از استاندار، رئیس دادگستری استان، ۲ نماینده استان در مجلس (امیرطاهرخانی نماینده تاکستان و روح اله جانی عباسپور نماینده بوئین زهرا) است، پنج شنبه گذشته جلسه داشت و نسبت به لغو عضویت این عضو شورای شهر با تخفیف برخورد و نسبت به آن با اغماض برخورد کرد.