به گزارش ايرنا روزنامه لبناني 'السفير' امروز سه شنبه نوشت: در جريان ضيافت نهاري كه سعد حريري نخست وزير لبنان براي احمدي نژاد در مقر نخست وزيري لبنان تدارك ديده بود، رييس جمهوري ايران براي ديدار از جنوب لبنان ابراز عجله مي كرد زيرا مردم بنت جبيل در انتظار وي بودند اما سعد حريري اصرار داشت كه رييس جمهوري ايران تا پايان ضيافت ناهار و خوردن ميوه و شيريني صبر كند.

السفير افزود: در اين حال بود كه احمدي نژاد رو به حريري كرد و گفت: نظر شما چيست كه با هم به جنوب برويم و در راه ساندويچ بخوريم.