به گزارش افكار،علی اکبر جوانفکر مشاور رسانهای احمدینژاد و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، در گفت و گو با روزنامه خبر با بیان این که احمدینژاد اصولگرای اصلاح طلب است عنوان کرد احمدینژاد با اقدامات و جهتگیریهای اصلاح طلبانه و درعین حال اصولگرایانه خود در دوران ریاست جمهوری نشان داد که جریان اصلاحات و جریان اصولگرایی، دیگر موضوعیت خود را از دست دادهاند.
مشاور رسانه‌ای رییس جمهور در ادامه تحلیل خود از جریان شناسی سیاسی کشور گفت: «من معتقدم اصلا جریان اول و دوم دیگر وجود خارجی ندارند. چرا؟ چون احمدی نژاد جریان اصولگرایی را در عمل نشان داد و پرچم اصولگرایی واقعی در دستان اوست. البته اصولگرایی و اصلاح طلبی هر دو ارزش هستند و هر فرد مسلمان انقلابی حتما اصولگرا و حتما اصلاح طلب است.»
بنا به گفته جوانفکر، احمدی‌نژاد اصولگرایی را به صورت عملی معنا کرده است، در حالی که برخی افراد و گروهها در بحثاصولگرایی، از حد حرف و ادعا فراتر نرفته اند. بنابراین مردم به یک اصولگرا رای دادند، اما اصولگرایی از جنس خود احمدی نژاد…
وی تصریح کرد البته عقل حکم می کرد که مدعیان این دو جریان(اصولگرا و اصلاح طلب) برای ادامه حیات سیاسی خود، به بازنگری و اصلاح فکری و تصحیح جهت گیریهای خود بپردازند اما فکر می کنم که سیاست زدگی و تحلیل های غیرواقعی از صحنه پیش رو، مانع از این بوده است که آنها در مسیر درستی به تمشیت امور بپردازند