به گزارش افكار به نقل از آفتاب، طیبه مروت در وبلاگ خود در مطلبی با عنوان "بام سعادت" با نقل خاطرهای از شهید آیتالله بهشتی نوشت: ...گفتند حالا که مرگ بر شاه همهگیر شده؛ شعار جدید بدیم.
«شاه زنازاده است، خمینی آزاده است». آشفته شده‌بود.

بهشتی گفت: رضاخان ازدواج کرده، این شعار حرام است. از پلکان حرام که نمیشود به بام سعادت حلال رسید