به گزارش رجا، نرگس خاتمي دختر محمد خاتمي نيز در انگليس و ليلا دختر ديگر او در امريكا زندگي ميكند.

همچنین حسین خاتمی(فرزند علی خاتمی) نیز همراه همسرش هم‌اکنون در انگلیس تحصیل و سکونت دارند.

تحصيل و سكونت فرزندان مسوولين و چهرههاي سياسي كشور در كشورهاي اروپايي بهويژه انگلستان همواره بهعنوان يكي از دغدغههاي جدي امنيتي كشور محسوب ميشود، بهطوري كه حتي در ارديبهشت ماه سال جاري زمزمههايي در مورد ارائه طرحي به مجلس براي ايجاد محدوديت در اين زمينه مطرح نشد اما تاكنون خبري از آن نيست.